Showing the single result

Thiết bị châm phân

Cung cấp những thiết bị châm phân Venturi phục vụ trong hệ thống tưới nông nghiệp. Kết hợp bộ châm phân với hệ thống tưới là giải pháp tiết kiệm sức lao động và thời gian cho người sử dụng